Experiment sollicitatieplicht WW

Het demissionaire kabinet wil dit najaar gedurende vier jaar een experiment starten om de invloed van verschillende invullingen van de sollicitatieplicht te…

Read More

Birdnesting, een oplossing in tijden van woningnood?

Als je wilt gaan scheiden en je minderjarige kinderen hebt zal je een ouderschapsplan moeten opstellen. In dit ouderschapsplan kiezen steeds meer ouders voor…

Read More

Ontslag op staande voet na handelen vermoeden misstand

Voor deze zaak gaan we naar een zorgcentrum. De werknemer was hier op staande voet ontslagen naar aanleiding van het meermaals raadplegen van een…

Read More

Van verwijt naar belang

Deze keer een niet juridische inhoudelijke column maar een kijkje in de keuken wat mediators proberen te bewerkstelligen. Tijdens een mediation worden er…

Read More

Geheimhouding bij mediation en dilemma advocaat

Deze week een dilemma van een advocaat in combinatie met de geheimhouding van de mediation. Geheimhouding is immers een van de pijlers van de mediation. Maar…

Read More

Nieuw wetsvoorstel perkt concurrentiebeding verder in

Vrijwilligheid is één van de beginselen van mediation. In de praktijk schuurt dit echter tegen andere uitgangspunten. Vrijwilligheid kan daarom niet zomaar een…

Read More

Praktijk en vrijwilligheid bij mediation

Vrijwilligheid is één van de beginselen van mediation. In de praktijk schuurt dit echter tegen andere uitgangspunten. Vrijwilligheid kan daarom niet zomaar een…

Read More

Samenwerkende ouders

De mediator probeert belangen boven water te krijgen en partijen over en weer begrip te laten hebben voor elkaars situatie. Recent had ik twee ouders aan tafel…

Read More

Mediation is een ongedwongen keuze

Ieder jaar vindt er een indexering van zowel de partneralimentatie als van de kinderalimentatie plaats. Iedere alimentatieplichtige is wettelijk verplicht deze…

Read More

Het indexeringspercentage alimentatie over 2024 is bekend!

Ieder jaar vindt er een indexering van zowel de partneralimentatie als van de kinderalimentatie plaats. Iedere alimentatieplichtige is wettelijk verplicht deze…

Read More

Nieuws over inhuur van zzp-ers

Kunt u nog wel zonder zorgen werken als en met zzp-er? Zijn de contracten nog in orde? En vooral hoe wordt er in de praktijk gewerkt? Met het Deliveroo-arrest…

Read More

Door woningnood beleid nodig voor ernstige gevolgen bij echtscheidingen

Als advocaat is het ook je taak om maatschappelijke problemen te signaleren en daar wat mee te doen. Ik heb daarom vandaag een brief aan de minister verzonden…

Read More

Zijn ouders de sleutel tot het aanpakken van jeugdcriminaliteit in Nederland?

De mate van jeugdcriminaliteit in Nederland heeft de wetgever ertoe aangezet om ouders meer aan te spreken op het schadeveroorzakende gedrag van hun…

Read More

Het concurrentiebeding aan banden?

Concurrentiebeding verder inperken? Zwaarwegend bedrijfsbelang ook bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Aankomend wetsvoorstel.

Read More

Nieuwe wet maakt gecombineerde achternaam voor kind mogelijk

Op 1 januari 2024 treedt de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnamen in werking. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat kinderen de achternamen van beide…

Read More

Uitzendbeding bij ziekte alleen geldig bij beëindiging inlener

Het uitzendbeding bij ziekte blijft dus behouden vanwege het specifieke karakter van de uitzendrelatie, maar zal een expliciete opdracht/verzoek van de inlener…

Read More

Delivery

Bezorger Deliveroo toch werknemer

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad het belangwekkende arrest gewezen in de uitspraak tussen FNV, namens de bezorgers, en bezorgdienst Deliveroo…

Read More

Opleiding voor beroepskwalificatie niet kosteloos voor werknemer

Opleiding voor beroepskwalificatie niet kosteloos voor werknemer door studiekostenbeding. Op grond van artikel 7:611a BW is verplichte scholing voor een…

Read More

Mediation steeds aantrekkelijker door de startbijdrage

In procedures bij de rechtbank onderzoekt de rechter vaak of er een mogelijkheid is dat partijen onderling nog tot een oplossing kunnen komen. Bijvoorbeeld met…

Read More

Juridische kosten 2023

Voor 2023 gelden er nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanvraag van de toevoeging zal in beginsel worden beoordeeld…

Read More

Aanpassingen re-integratieverslag en eerstejaarsevaluatie.

Werkgevers en werknemers moeten om de tafel om de re-integratie te bespreken. Dat is in de praktijk veelal zo om de re-integratie goed te laten verlopen. Maar…

Read More

Wetswijziging: automatisch gezag door erkenning

In mei 2022 schreef ik al een artikel over de ongelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde vaders met betrekking tot het gezag. Dit artikel “Ongehuwde vaders,…

Read More

Sinterklaas en arbeidsrecht

Ontslag en disciplinaire maatregelen rond Sinterklaas. Het is mogelijk. Ontslag op staande voet hield geen stand wegens persoonlijke omstandigheden. De…

Read More

Seminar arbeidsrecht

Op 15 november 2022 organiseren wij weer een seminar. Deze keer zullen we het hebben over de zieke werknemer. Wat zijn de grootste valkuilen, wat is er…

Read More

Burn-out werknemer leidt tot schadevergoedingsplicht zorgorganisatie

Een geslaagd beroep op schending van de zorgplicht door de werkgever leverde de werknemer een vergoeding voor inkomensverlies op van € 28.000,-. De werknemer…

Read More

Wijzigingen werkwijzer Wet verbetering Poortwachter

In de Wet verbetering Poortwachter zijn alle regels voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie vastgelegd. Deze regels zijn uitgewerkt in de…

Read More

Goed contract, goede koffie

Intermediair moet zzp-er vergoeding betalen voor einde opdracht

Opdrachtovereenkomst, waarbij zzp-er via de intermediair bij de klant ging werken. Klant zegt voortijdig op en opdrachtnemer kan zijn werkzaamheden niet…

Read More

Bedrog werknemer bij start van de arbeidsovereenkomst

Dat ons arbeidsrecht niet alleen maar het arbeidsrecht is, blijkt wel uit deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van deze maand. De zaak speelde zich…

Read More

Foto’s van kinderen delen op social media

Foto’s van kinderen worden veel gedeeld. Als beide ouders het gezag hebben over de kinderen, is er ook van beide ouders toestemming nodig om een foto online te…

Read More

Ontslag medewerker stichting grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet bij een stichting. Mannelijke medewerker raakt borsten vrouwelijke medewerker aan. Ernstige…

Read More

Vandaag wijzigt de arbeidsovereenkomst, opgelet!

Vandaag, 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Denk aan extra informatieplicht…

Read More

Arbeidsongeschikt en vakantiedagen

Als een werknemer ziek is, gelden er aparte regels. Werknemer en werkgever moeten zich aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter houden. Zo kunnen…

Read More

Recht op omgang tussen kind en ouder

Nakoming van een zorgregeling of omgangsregeling. Rechters kunnen een dwangsom opleggen als de omgang tussen een kind en een ouder wordt geblokkeerd.

Read More

Belemmeringsverbod; ook bij detachering van zelfstandigen?

Wat is een belemmeringsverbod? Detacheerders en uitzenders maken er geregeld gebruik van. Geldt dit alleen voor uitzendkrachten en werknemers of ook voor…

Read More

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Door de misstanden bij The Voice en Ajax is dit belangrijke onderwerp weer op de voorgrond gaan spelen. Zo had bij de politieke partij D66 een medewerker…

Read More

Ongehuwde vaders, opgelet!

In een eerder artikel schreef ik al dat een (meerderjarige) moeder automatisch het gezag heeft over haar kind en dat ouders gezag nodig hebben om belangrijke…

Read More

Mediation; wat is het eigenlijk?

In de juridische praktijk hoor je steeds vaker over mediation. Ook de rechter adviseert partijen vaak met behulp van een mediator in gesprek te gaan om tot een…

Read More

Je bent 16 jaar en zwanger, wat nu?  

Als je zwanger bent en je kind wordt geboren, ben je als moeder automatisch belast met het gezag over jouw kind. Bij een minderjarige moeder ligt dit heel…

Read More

Kinderen en de coronavaccinatie

In de strijd tegen het coronavirus worden ook kinderen uitgenodigd om te worden gevaccineerd. De gezaghebbende ouders beslissen in beginsel of hun kind wordt…

Read More

Ontslag op staande voet

Het blijft een bijzonder fenomeen, het ontslag op staande voet. Voor werkgevers een goed middel om een eind te maken aan een zeer onwenselijke situatie. Maar…

Read More

Verhoging kosten eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand en griffierechten van procedures

Voor de gesubsidieerde rechtsbijstand gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen voor 2022. De aanvraag van de toevoeging  zal in beginsel worden beoordeeld…

Read More

Veranderingen in het arbeidsrecht

Allereerst wensen wij u nog het beste voor 2022 en hopen wij dat u fijne feestdagen heeft gehad. Toch is het alweer tijd om te kijken naar het arbeidsrecht en…

Read More

Coronatoegangsbewijs op de werkplek

Op 22 november 2021 is het wetsvoorstel ‘tijdelijke verbreding van de inzet van het coronatoegangsbewijs’ ingediend. De behandeling is uitgesteld tot na het…

Read More

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Recent is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend ter implementatie van een Europese richtlijn (2019/1152). Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de richtlijn…

Read More

Wettelijke indexering alimentatie

Ieder jaar wordt een nieuwe indexering van de alimentatie vastgesteld. Per 1 januari 2022 zal de alimentatie worden verhoogd met 1,9%.

Read More

Niet dragen mondkapje leidt tot ontslag zonder vergoeding

De kantonrechter heeft op 4 november jl. geoordeeld dat een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door stelselmatig geen mondkapje te dragen tijdens…

Read More

Onderhoudsplicht van de stiefouder

Het huidige wettelijk kader voor kinderalimentatie is achterhaald. In dit kader wordt nog uitgegaan van de oude rolverdeling: de ene ouder werkt en de andere…

Read More

Meer geld beschikbaar voor sociale advocatuur

In 2022 komt er voor de sociale advocatuur een investering vrij van 154 miljoen euro (incl. btw). Het kabinet laat met deze investering zien dat het belang van…

Read More

Einde NOW-regeling en herintroductie Werktijdverkorting

Vanaf 1 oktober a.s. is het zover. Dan komen de steunpakketten grotendeels te vervallen. Eenieder zal weer op eigen benen moeten staan. Vanwege de ingrijpende…

Read More

Lijfsdwang voor afdwingen DNA test

Ik heb een tijdje geleden geschreven in mijn column over de mogelijkheid van lijfsdwang in het familierecht. Lijfsdwang is een zeer zwaar dwangmiddel om in te…

Read More

Thuiswerken; de nieuwe norm?

Werkgevers en werknemers hebben nu (gedwongen) ervaren wat thuiswerken oplevert. De voor- en de nadelen. een werknemer het recht om te mogen thuiswerken? Deze…

Read More

Een nieuwe arbeidsmarkt. Het SER-advies.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen ook een nieuwe aanpak van ons huidige stelsel. Daarmee bedoel ik het systeem van contracten, zelfstandigen en…

Read More

Ondanks gegronde bedrijfseconomische redenen voor ontslag toch betaling van billijke vergoeding van € 75.000,-

De vereisten bij een ontslag op de zogenoemde a-grond zijn behoorlijk uitgebreid. Allereerst zal een werkgever moeten onderbouwen dat, vanwege…

Read More

Inlener niet aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Werkgeversaansprakelijkheid reikt verder dan de werkgever. Ook de onderneming die de werknemer heeft ingeleend om een bepaald werk te doen, kan aansprakelijk…

Read More

Adviseur personeelszaken; ook dat zijn wij!

Een advocaat alleen voor procedures? Zeker niet. Juist in het voortraject kan Maaike Wetting als uw adviseur optreden. Denk aan het toetsen of een bepaald…

Read More

Stageovereenkomst of toch arbeidsovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer hebben we het over een stageovereenkomst of leer/werkovereenkomst? Dat is van belang, omdat de…

Read More

Maatregelen tegen niet nakoming omgangsregeling (laatste deel)

Indien er van alles geprobeerd is om een contactregeling tussen ouder en kind te laten plaatsvinden maar niets helpt dan is het mogelijk om het strafrecht in…

Read More

Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels betaald

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor ouders om vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof op te nemen. Ouders…

Read More

Maaike Wetting over werkgevers in Coronatijd

Maaike Wetting was te gast in de digitale netwerksessie van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. Aan bod kwamen vragen over ondernemen in Coronatijd. Mag je…

Read More

Wet werken na AOW; hoe zat dat ook alweer?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kwamen nieuwe regels over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding. Dit werd de transitievergoeding. Voor de werknemer…

Read More

Maatregelen tegen niet nakoming van een omgangsregeling deel 3

Als alle “lichtere” maatregelen om het contact tussen een ouder en een kind te hervatten niet werken dan kan het zo zijn dat de rechter dwangmaatregelen oplegt…

Read More

Werkgever en werknemer beiden ernstig verwijtbaar; toch vergoeding

De ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, is vastgelegd in de wet en moet een werkgever betalen wanneer hij de arbeidsovereenkomst met een…

Read More

Maatregelen tegen niet nakoming van een omgangsregeling deel 2

Deze maand informeer ik u over ingrijpende maatregelen om een omgangsregeling met een kind na te laten komen. Als eerste de benoeming van een bijzondere…

Read More

Ontslag op staande voet, haalbaar?

Meer dan eens fluit een rechter werkgevers terug van een ontslag op staande voet. Het schort dan aan de voorbereiding van het ontslag of juist de afwikkeling.

Read More

Toch arbeidsovereenkomst in plaats van uitzendovereenkomst

Er was wel een uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer, waarin de werkgever als inlener werd aangewezen, maar deze had de werknemer nooit…

Read More

Statutair bestuurder; ook als er geen schriftelijk benoemingsbesluit ligt

De kantonrechter oordeelde in een kwestie waarbij de statutair bestuurder door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders was ontslagen. Volgens de werkgever…

Read More

Maatregelen niet nakomen omgangsregeling

De coronacrisis leidt tot een record aantal conflicten tussen gescheiden ouders over de omgang met hun kinderen. Er worden veel spoedprocedures gevoerd bij de…

Read More

Maatregelen tegen niet nakoming van een omgangsregeling deel 1

In mijn laatste column van december 2020 heb ik aangegeven om de komende columns de maatregelen tegen de niet nakoming van een omgangsregeling te bespreken. In…

Read More

Wintersport, Corona en loon.

De verwachting is dat er straks werknemers met wintersport willen/zullen gaan. Maar net als in de afgelopen zomervakantie, zullen we weer te maken hebben met…

Read More

Slapende dienstverbanden; informatieplicht van de werkgever?

De kantonrechter van rechtbank Gelderland kreeg de vraag of een werkgever meer had moeten ondernemen toen zijn werknemer vroeg om de eindafrekening. Had de…

Read More

Pilot webmodule opdrachtgevers begin januari 2021 van start.

Een webmodule waarmee opdrachtgevers vragen moeten beantwoorden over de opdracht die zij bij een zzp-er willen gaan uitzetten. Vervolgens geeft de module een…

Read More

Flexibiliteit in Corona-tijd, werkneemster maakte geen aanspraak op loon

Het spanningsveld tussen de werkgever en de werknemer in deze tijd; is er wel werk en wie betaalt de rekening als het werk niet kan worden gedaan, zal bij…

Read More

Partijbedoeling nog relevant?

Recent heeft de Hoge Raad overwogen dat de partijbedoeling, zoals deze in het arrest Groen-Schroevers van 14 november 1997 als wezenlijk onderdeel van de…

Read More

Corona en omstreden maatregelen

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In Nederland begeven we ons momenteel in een tweede besmettingsgolf van deze pandemie. Besmettingen lopen per…

Read More

Overheidsadvies leidt niet tot recht op thuiswerken

Het was afwachten, maar hierover zou uiteindelijk ook een procedure bij de rechter komen, want thuiswerken is niet in alle werksituaties uitvoerbaar, maar ook…

Read More

Loopbaanadviezen en ontwikkeltrajecten vanaf augustus gesubsidieerd door de overheid.

Werkenden en werkzoekenden kunnen gratis deelnemen aan kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, bijscholing gericht op een specifiek…

Read More

NOW regeling 2.0

Vanaf aanstaande maandag kunnen de nieuwe aanvragen voor de NOW-regeling 2.0 worden ingediend bij het UWV. Naast de inmiddels bekende en op veel vlakken…

Read More

Toegang tot de rechter voor een kind

Een minderjarig kind kan niet zomaar naar de rechter stappen. Eèn van de ouders of de voogd moet dit namens het kind doen. Maar in sommige situaties mag het…

Read More

De TOFA; nu aan te vragen

Vanaf 22 juni kan de tegemoetkoming voor de flexibele arbeidskrachten worden aangevraagd. Wie vanwege de Coronacrisis zijn flexcontract verliest en daardoor…

Read More

Webmodule zzp-er gaat er nu echt komen?

Al geruime tijd, zie mijn eerdere blog van december 2018 (https://wettingenderoode.nl/wetgeving-zzp-er-wat-staat-er-straks-te-wachten), is het kabinet bezig om…

Read More

Uitspraak kort geding in Corona crisis. Loon inleveren redelijk?

Een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, maar niet onder elke omstandigheid. Het kernwoord hierbij is belangenafweging. In Corona-tijd moest…

Read More

Wel of geen managementovereenkomst met de statutair bestuurder?

Hoewel de Hoge Raad al geruime tijd geleden de kaders heeft geschetst waarbinnen kan worden beoordeeld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet,…

Read More

Aanpassingen in de NOW-regeling eerste tranche

Zo tegen het einde van de eerste aanvraagperiode voor de NOW-regeling heeft Minister Koolmees gezien dat aanpassingen van deze eerste tranche van de…

Read More

Vakantiedagen in Corona tijd

Nu het “normale” leven op zijn gat ligt, heeft dat ook zo zijn doorwerking in de vakanties en werkperiodes. Deze lopen meer in elkaar over en echt op vakantie…

Read More

Denkt u eraan om de compensatie van de betaalde transitievergoedingen bij UWV aan te vragen?

Vanaf 1 april jl. kan de werkgever dan eindelijk de lang aangekondigde compensatie voor de betaalde transitievergoeding bij UWV aanvragen. Ook hier zal het UWV…

Read More

Ouders straks met deels betaald ouderschapsverlof

De Corona crisis doet het kabinet inzien dat het best zwaar is om te werken en te zorgen tegelijk. Er bestaat wel de mogelijkheid voor elk kind…

Read More

Corona en de arbeidsmarkt; wat is het spanningsveld?

Naast de financiële regelingen voor werkgevers, denk onder meer aan de NOW, maar ook de fiscale regelingen, komt ook in deze tijd het “gewone” arbeidsrecht om…

Read More

The time is NOW!

Werkgevers hebben tot 31 mei a.s. om de subsidie op basis van de NOW-regeling aan te vragen. In deze bijzondere tijden heeft de overheid een subsidieregeling…

Read More

Corona en de impact op de familiepraktijk

Zowel zakelijk als privé heeft het corona virus en de beperkende maatregelen grote invloed. De invloed op ons privé leven heeft ook juridische aspecten. Ik…

Read More

Indexering alimentatie

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd ook al heeft u hierover…

Read More

Kinderen mogen kiezen?

Vaak hoor ik gescheiden ouders zeggen dat hun minderjarige kinderen vanaf 12 jaar mogen kiezen bij wie ze bijvoorbeeld willen wonen. Dit is een misvatting die…

Read More

Let op dat u uw contracten op tijd op orde heeft!

Vanaf 1 januari 2020 zijn de WW-premie en de sectorpremie voor de werkgevers afgeschaft. Daarvoor is in de plaats gekomen een premie met een hoog en een laag…

Read More

Misbruik DigiD gegevens

Een DigiD is de afkorting van digitale identiteit. Nederlandse overheden kunnen hiermee op internet iemand zijn identiteit verifiëren. Zo weten…

Read More

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB): tijdelijk uitstel administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Vanaf 1 januari 2020 worden de WW-premie en de sectorpremie voor de werkgevers afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een premie met een hoog en een laag…

Read More

Slapende dienstverbanden; wie maakt ze wakker?

In ieder geval is het de bedoeling dat werkgevers en werknemers wakker blijven, want aan het tijdperk van de slapende dienstverbanden zal een einde gaan komen.…

Read More

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het valt mij altijd op dat wanneer ik vertel dat ik advocaat ben dat mensen je gelijk anders gaan aankijken. Ze denken direct dat je dan heel veel geld…

Read More

Ambtenaren straks werknemers?

Het principe van bezwaar maken tegen een besluit van een leidinggevende en/of de instelling is er straks niet meer bij voor veel ambtenaren. Het formele…

Read More

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wat moet je ermee?

U zult het al in de media aangekondigd hebben gezien; de arbeidswetgeving gaat weer veranderen. Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels over…

Read More

Hoe houdbaar is een concurrentiebeding?

In 2016 schreef ik al eens over het concurrentiebeding. Met ook de verzwaarde motiveringsplicht in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd lijkt het…

Read More

Verkorting termijn partneralimentatie

Er wordt al jaren over gesproken en nu is het dan zover. Per 1 januari 2020 zal de wet herziening partneralimentatie van kracht zijn. Deze wet verkort de…

Read More

Gevangen in een (religieus) huwelijk

In Nederland trouwen de meeste mensen voor de wet, het zogenaamde burgerlijke huwelijk. Dit is een rechtsgeldig huwelijk en je wordt bij de burgerlijke stand…

Read More

Aansprakelijkheid en (onder)aannemerschap

Voor een opdrachtgever of hoofdaannemer is niet altijd duidelijk wie er door de (onder)aannemers wordt ingeschakeld. Dat dat de nodige (financiële) risico’s…

Read More

Het verbetertraject bij disfunctioneren

In de arbeidsrechtpraktijk wordt deze term regelmatig gebezigd. Maar wat betekent het eigenlijk en waar dient het voor? Regelmatig komen er goede voorbeelden…

Read More

Gebruiksvergoeding voor gezamenlijke woning

Wanneer twee partijen samen een woning hebben gekocht en een van de twee woont niet meer in deze woning dan kan die partij onder omstandigheden aanspraak maken…

Read More

De nieuwe verzuimverzekering

Bent u al op de hoogte van de nieuwe ziekteverzuimverzekering die per 1 januari 2020 beschikbaar komt? Met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond…

Read More

Project Advocaat voor de Klas

Dit keer geen juridisch inhoudelijke column zoals u van ons gewend bent, maar een belevenis die wij graag met u willen delen . Op 7 december 2018 was het dan…

Read More

Wetgeving zzp-er wat staat er straks te wachten?

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is opgeschort tot 1 januari 2020 met uitzondering van de kwaadwillenden. Dat…

Read More

Twee jaar arbeidsongeschikt en dan…?

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd geoordeeld dat de werkgever de werknemer terecht voor ontslag had voorgedragen nu de…

Read More

De second opinion bij arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer zich ziek meldt, zal hij/zij worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Tijdens dit spreekuur beoordeelt de bedrijfsarts of de…

Read More

Opzettelijk verborgen houden goederen bij echtscheiding

Bij een echtscheiding dien je volgens de wet alles op te geven dat verdeeld dient te worden. Houd je bijvoorbeeld achter dat je nog een vakantiehuis elders…

Read More

Toestemming voor verhuizing

Indien beide ouders gezag hebben over een kind dienen er veel zaken in overleg en met toestemming van beide ouders plaats te vinden omtrent het kind. Dit…

Read More

Noot bij uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, kinderalimentatie, afwijken wettelijke maatstaven, overeenkomst.

Partijen zijn in een overeenkomst betreffende levensonderhoud bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven. Art. 1:401 lid 5 BW biedt dan geen uitkomst. De…

Read More

Terugbetaling kinderalimentatie

Indien een rechter oordeelt dat er teveel kinderalimentatie is betaald kan dit leiden tot terugbetaling van kinderalimentatie. Het verzoek tot terugbetaling…

Read More

Een gezinsadvocaat

Al jaren bestaat de maatschappelijke behoefte om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Een kerngroep van professionals geeft hier gehoor aan en heeft…

Read More

Trouwen na 1 januari 2018

In het nieuws op televisie is het ook al voorbij gekomen: er verandert iets als je trouwt na 1 januari 2018. Je trouwt niet meer automatisch in een algehele…

Read More

Partnerdoding en contact met kind

Ongeveer in 14 gevallen per jaar is er sprake van partnerdoding waar kinderen bij betrokken zijn. Voor deze gevallen is er een wet van 7 juni 2017 tot…

Read More

Alimentatie voor kinderen

De ouders zijn wettelijk verplicht om hun kinderen financieel te onderhouden. Volgens de wet zijn ouders verplicht om hun kinderen in elk geval tot 21 jarige…

Read More

Rechter vervangen door robot

De digitalisering en robotisering van onze maatschappij gaat in een rap tempo door. Arbeidsplaatsen van mensen worden vervangen door computers. Deze…

Read More

Vechtscheiding

Laatst vroeg een cliënte mij of haar echtscheiding een vechtscheiding is. Ik merkte dat ik het lastig vond om deze vraag te beantwoorden en vroeg aan haar of…

Read More

28 september Lezing Vechtscheiding

Een ieder zal bekend zijn met deze term en in de media wordt dit te pas en te onpas gebruikt. Maar wat is een vechtscheiding en wat maakt dat een scheiding een…

Read More

Kind gebonden budget en partneralimentatie

Op 7 juli heeft de hoge Raad in haar vonnis een oordeel gegeven op de vraag of het Kind gebonden budget (KGB) opgeteld dient te worden bij de behoefte van…

Read More

Lijfsdwang in het familierecht

De man die een achterstand van € 15000,- aan kinderalimentatie open had staan en niet wilde betalen is aangehouden en van zijn vrijheid ontnomen. Vervolgens…

Read More

Week van de mediation

Mediation heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren en wint steeds meer terrein op allerlei gebieden. Mediation begint steeds meer…

Read More

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner door de andere ex-partner. Als je gehuwd bent geweest of een…

Read More

Grootouders en recht op omgang met kleinkinderen

De band tussen opa en oma en hun kleinkind is vandaag de dag heel anders dan een aantal jaren geleden. Veel opa's en oma's zijn intensief betrokken in het…

Read More

wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 maart 2017 het Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987) dat…

Read More

Flex of vast

Binnenkort brengt u uw stem uit op één van de politieke partijen. In hun programma’s staan veel wijzigingen voor het aankomende beleid. Zo ook over het vaste…

Read More

Proeftijd

Het klinkt als een duidelijke periode waarin de werkgever en de werknemer zonder al te veel verplichtingen van elkaar kunnen “proeven”. Toch blijkt de praktijk…

Read More

De transitievergoeding

U zult er vast al over hebben gehoord of wellicht mee te maken hebben gehad; de vergoeding die werknemers ontvangen wanneer ze worden ontslagen en langer dan…

Read More

Juridische problemen bij samenwoners

Je hebt samen een huis gekocht, een gezin gesticht, geen samenlevingscontract/huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten en de relatie eindigt. De vrouw…

Read More

Het concurrentiebeding; een lust of een last?

Het kan een draak van een bepaling in de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zijn en een hele opluchting voor de werkgever.

Read More

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

Een huidig wetsvoorstel ligt voor bij de tweede kamer en zal leiden tot een ingrijpende wijziging van ons wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap van…

Read More

Oudere werknemer moet meegaan met nieuwe bedrijfscultuur maar moet daar wel de gelegenheid voor worden gegeven.

Een oudere werknemer was sinds 1986 in dienst. Tot 2014 was er geen vuiltje aan de lucht. Maar in 2014 blijkt dat de werkgever commentaar heeft op het…

Read More

Omgang tussen ouder en kind dwingt de rechter af

Hoe vaak hoor je niet dat de omgang tussen een ouder en een kind niet goed verloopt na scheiding of een verbroken relatie.

Read More

De aanzegverplichting tot nu toe.

De aanzegverplichting houdt de arbeidsmarkt in beroering. Een op het eerste gezicht duidelijke verplichting voor de werkgever, heeft verschillende…

Read More

Werknemer wil beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, vanwege het slapend in dienst houden, maar krijgt nul op rekest.

Werknemer wil beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, vanwege het slapend in dienst houden, maar krijgt nul op rekest. Hoewel de werkneemster…

Read More

Tweede kans werkgever om arbeidsverhouding te herstellen, pakt verkeerd uit.

De werkgever had eerder van de kantonrechter een vingerwijzing gekregen, omdat van hem verwacht had mogen worden dat een verbetertraject was ingezet.

Read More

Onderhoudsplicht ouders ook na overlijden

Op 1 december 2015 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de onderhoudsplicht van een ouder na zijn overlijden.

Read More

Buitenlandse werkgevers moeten in Nederland gedetacheerde werknemers melden

Gisteren heeft minister Asscher de Tweede Kamer voorzien van zijn wetsvoorstel tot het aanpassen van de arbeidswetgeving voor buitenlandse werknemers die in…

Read More

Ook ontslag tijdens reorganisatie blijft maatwerk

Tijdens een reorganisatie heeft de werkgever het personeel in een bijeenkomst geïnformeerd over de gevolgen voor de werknemers van de reorganisatie.

Read More

Ook werknemers in het goederenvervoer kunnen opdrachtgevers aansprakelijk stellen bij onderbetaling

Afgelopen vrijdag is bekend gemaakt dat minister Asscher en minister Van der Steur gezamenlijk een wetsvoorstel hebben ingediend dat het ook voor werknemers in…

Read More

Allocatiefunctie; wanneer komt het verlossende woord?

Nadat het Gerechtshof in Amsterdam in een tweetal uitspraken (9 september 2014 en 28 oktober 2014 oordeelde dat de zogenoemde allocatiefunctie geen vereiste is…

Read More