Deze maand informeer ik u over ingrijpende maatregelen om een omgangsregeling met een kind na te laten komen. Als eerste de benoeming van een bijzondere curator, de ondertoezichtstelling en een dwangsom.

Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechtbank om de belangen van het minderjarige kind te behartigen. De bijzondere curator geeft advies aan de rechtbank. De bijzondere curator kan een psycholoog, pedagoog, mediator en/of advocaat of andere professional zijn. Afhankelijk van de zaak wordt de juiste professional ingezet die zelfstandig onderzoek zal doen. De bijzondere curator zal praten met het kind afhankelijk van de leeftijd en met de ouders en kan informatie opvragen bij instanties zoals school en hulpverlening. Ook kan de bijzondere curator aan de rechtbank verzoeken doen namens het kind. De rechtbank geeft de bijzondere curator een specifieke opdracht. Vervolgens zal de rechtbank het advies van de bijzondere curator meenemen in zijn uitspraak.

De rechtbank kan ook de Raad voor de kinderbescherming gelasten een onderzoek te doen en advies uit te brengen over de omgang. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt als meer belastend gezien voor het kind en de wachttijden zijn lang bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Een meer ingrijpend middel is de ondertoezichtstelling van een kind. Dit is een kinderbeschermingsmaatregel. De Raad voor de kinderbescherming geeft hierover advies. De gezinsvoogd (Jeugdbeschermer) heeft mede gezag over het kind en kan belangrijke beslissingen nemen in het belang van het kind en ouders dwingende aanwijzingen geven. Een ondertoezichtstelling kan maximaal voor een jaar worden opgelegd door de rechter en kan vervolgens worden verlengd. Er dient echter sprake te zijn van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van de minderjarige en van het falen van minder ingrijpende middelen. Het zal dan gaan om een ondertoezichtstelling gericht op de omgang.
Als de omgang die is vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank niet wordt nagekomen kan de politie worden ingeschakeld. De politie kan forceren dat het kind naar de ouder toegaat zoals afgesproken. Men is erg terughoudend met inschakeling van de politie omdat inzet van politie erg traumatisch is voor het kind en dit de verdere uitvoering van de omgang niet ten goede komt. Je ziet in plaats daarvan dat men een spoed procedure start bij de rechtbank en de rechter vraagt om een dwangsom op te leggen aan de ouder die de omgang niet nakomt. Dit dient als prikkel/stimulans te gelden om zich aan de afspraken te houden inzake de omgang met het kind. De dwangsom kan je laten innen via de deurwaarder bij niet nakoming van de omgang met het kind. Helaas zijn er ook gevallen bekend waarbij de ouder liever de dwangsom betaalt dan de omgang na te komen. Voor die gevallen kan lijfsdwang of wijziging van het gezag dan wel het strafrechtelijke kader uitkomst bieden. Hierover meer volgende maand.

Mocht u vragen hebben dan weet u ons te vinden!