Re-integratie

Als u ziek bent of u hebt een werknemer die ziek is, dan komt daar veel regelgeving bij kijken. Zo is het belangrijk dat de bedrijfsarts wordt ingeschakeld om een oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid. Ook zal de bedrijfsarts advies aan de werknemer en de werkgever geven over re-integratie. Als een werknemer op enig moment weer in staat is om te werken, wordt van hem verlangd dat hij zich inzet om weer te re-integreren op het werk. Soms kan dit betekenen tijdelijk in ander aangepast werk. Regelmatig contact met de werknemer en de bedrijfsarts is van belang. Bovendien wordt op verschillende momenten tijdens de ziekteperiode van de werkgever gevraagd om inzicht te geven in het verloop van de re-integratie. Zo moet de werkgever een plan van aanpak opstellen. Deze verplichtingen volgen uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie tweede spoor

Soms lukt het niet om een werknemer te re-integreren in zijn eigen functie of binnen een andere functie in de onderneming van de werkgever. Dan zal de bedrijfsarts adviseren om te re-integreren in het tweede spoor. Tweede spoor re-integratie betekent re-integreren bij een ander bedrijf. Er zijn bedrijven die daar speciaal in bemiddelen. De werknemer wordt dan tijdelijk gedetacheerd naar een ander bedrijf om daar weer terug in het arbeidsproces te kunnen komen. Ook tijdens de re-integratie tweede spoor blijft contact tussen werkgever en werknemer essentieel.

Second opinion en sancties zoals loonopschorting

Het kan voorkomen dat een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie omdat hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Dan staat het de werknemer vrij om een zogenoemd deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. In de volksmond ook wel een second opinion genoemd. De werkgever heeft de mogelijkheid om sancties toe te passen wanneer de werknemer niet reageert op re-integratiemaatregelen. Ontslag ligt dan niet direct voor de hand en zal alleen kunnen als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van één van de ontslaggronden. De wet heeft de werkgever het instrument van het opschorten van de loonbetaling gegeven. Als de werknemer alsdan – ondanks schriftelijke waarschuwingen – geen gehoor geeft aan instructies van de werkgever en/of bedrijfsarts omtrent de re-integratie, heeft de werkgever de mogelijkheid om het salaris van de werknemer stop te zetten.

Ontslag na twee jaar ziekte

Wanneer werkgever en werknemer gedurende twee jaar lang hebben geprobeerd om de werknemer op het eerste spoor (bij de werkgever) dan wel het tweede spoor te re-integreren, zal het UWV moeten worden gevraagd of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Voor de werkgever betekent na twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte, dat deze verplichting eindigt. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst dus beëindigen na twee jaar ziekte. De werkgever en werknemer kunnen hierover afspraken maken en deze vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Ook na twee jaar ziekte is de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze transitievergoeding kan de werkgever vaak terugkrijgen van het UWV middels de compensatieregeling.

Echter, het kan zijn dat partijen het niet eens worden en de werkgever dan het ontslag via UWV in gang moet zetten.