Stageovereenkomst of toch arbeidsovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer hebben we het over een stageovereenkomst of leer/werkovereenkomst? Dat is van belang, omdat de beloning bij een stageovereenkomst vaak veel lager ligt dan bij een arbeidsovereenkomst. Ook het beschermingsregime van ontslag gaat niet op bij een stageovereenkomst. Het kan vergaande consequenties hebben als een stageovereenkomst achteraf toch een arbeidscontract blijkt te zijn. Bij het opstellen van de stageovereenkomst is het dan ook belangrijk om goed te omschrijven wat de stagiair gaat doen en wat het doel is van deze werkzaamheden. De Hoge Raad heeft afgelopen najaar nog geoordeeld dat de partijbedoelingen; wat was eigenlijk de bedoeling van de stagegever en de stagiair bij het sluiten van deze overeenkomst, een veel minder belangrijke rol spelen dan eerst in de praktijk werd gehandeld.

Recent heeft de kantonrechter van Den Haag zich over een traineeship gebogen. De werknemer had over een periode van zes maanden zo’n € 4.200,- bruto aan stagevergoeding ontvangen. Zijn diploma was al binnen, zodat de beoogde stage niet in het kader van een gevolgde opleiding bij een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut plaatsvond. De kantonrechter toetste of de stagiair de werkzaamheden verrichtte met het doel zijn persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Denk aan het uitbreiden van kennis en ervaring.

Het lukte de werkgever niet te ontkrachten dat de werknemer deelnam aan de dagelijkse activiteiten bij de werkgever en daarmee, al dan niet indirect, een bedrijfsdoel werd nagestreefd. Het is niet alleen van belang of de stagiair al dan niet productieve arbeid verricht, maar ook het doel van de arbeid die wordt verricht, speelt een grote rol. De werknemer was 40 uur per week inzetbaar voor de werkgever. Ook stond in het contract dat hij zou worden voorbereid tijdens zijn traineeship om uiteindelijk voor bedrijfsactiviteiten te worden ingezet. Het hielp de werkgever bovendien niet dat de trainee aan het einde van het traineeship de stagevergoeding moest terugbetalen als hij niet in dienst trad bij deze werkgever.

De kantonrechter oordeelde dat er sprake was geweest van een arbeidsovereenkomst. De werkgever moest alsnog het minimumloon over de zes gewerkte maanden betalen aan de werknemer.

Het komt dus aan op een goede omschrijving van de overeenkomst! Laat u goed adviseren.


Maatregelen tegen niet nakoming omgangsregeling (laatste deel)

Indien er van alles geprobeerd is om een contactregeling tussen ouder en kind te laten plaatsvinden maar niets helpt dan is het mogelijk om het strafrecht in te zetten.

Strikt genomen kan alleen een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag, strafbaar gesteld in artikel 279 van het wetboek van strafrecht. Er kan sprake zijn van onttrekking van het gezag in verschillende situaties: zoals dat de ene ouder stelselmatig weigert mee te werken aan een contactregeling die is opgelegd door de rechter (sabotage) of dat de ene ouder het kind niet meer terug brengt naar de andere ouder en verhuist naar onbekende bestemming (ontvoering). Ook het “wegduiken” van ouders voor bijvoorbeeld de jeugdzorg bij een ondertoezichtstelling is strafbaar. Een situatie waarbij iemand onderdak biedt aan een kind dat bijvoorbeeld is weggelopen kan ook strafbaar zijn voor degene die het kind onderdak biedt.

Alleen als laatste mogelijkheid bij het frustreren van een omgangsregeling past men in sommige landen gevangenisstraf toe, bijvoorbeeld in België, Engeland, Frankrijk, Canada. In Nederland loopt er al enige jaren een discussie over de rol van het strafrecht in omgangszaken. Voorstanders wijzen erop dat het straffeloos naast zich neerleggen van rechterlijke uitspraken een ondermijning is van de rechtspraak.

In Nederland zie je zelden strafrechtelijke vervolgingen voor frustreren van een omgangsregeling. Dit komt omdat het openbaar ministerie in haar beleid heeft staan dat er eerst civielrechtelijke maatregelen moeten worden toegepast. Deze civielrechtelijke maatregelen heb ik de afgelopen maanden besproken in mijn columns. De rechter weegt dan de specifieke feiten en omstandigheden van het geschil en het belang van het kind af. Vaak hebben beide ouders een aandeel in het conflict. De onderliggende problematiek dient door middel van hulpverlening te worden opgelost. Echter hier gaat veel tijd overheen wat de kans op herstel van het gezag over het algemeen niet vergroot.

Indien de rechter in Nederland toch een straf oplegt is dat vaak een taakstraf. Alleen bij echte ontvoeringszaken worden er gevangenisstraffen opgelegd in Nederland. De rechter houdt bij de strafmaat rekening met de omstandigheden zoals de leeftijd van het kind, of er geweld/bedreiging heeft plaatsgevonden bij de onttrekking en de lichamelijke en psychische gevolgen van de onttrekking van de betrokkenen.

Ook hier zie je weer dat maatwerk van groot belang is. Dit was de laatste bijdrage in deze serie van de mogelijkheden om een omgangsregeling na te komen.
Heb je nog vragen? Je weet ons te vinden!


Ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels betaald

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor ouders om vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof op te nemen. Komt dit dan op het bordje van de werkgever? Nee, de bedoeling is dat de werknemer gedurende het ouderschapsverlof een uitkering van het UWV ontvangt. Vooralsnog is deze uitkering 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het is evenwel mogelijk dat de uitkering nog wordt verhoogd naar 70%. Dat zal begin 2022 verder blijken.

Op dit moment is er wettelijk geen sprake van betaald ouderschapsverlof. Dit kan anders zijn als werkgevers met hun werknemers en/of cao-partijen andere afspraken hebben gemaakt. Ouders kunnen het gebruikelijke onbetaalde ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar van elk kind opnemen gedurende maximaal 26 weken. Het betaalde ouderschapsverlof is bedoeld voor het eerste levensjaar van het kind. De ouder kan dan negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Naast dit betaalde ouderschapsverlof hebben partners van moeders sinds 1 januari 2019 ook recht op extra geboorteverlof. Partners krijgen direct na de geboorte geen twee, maar vijf werkdagen vrij. Daarnaast krijgen zij vanaf 1 juli 2020 ook nog eens vijf weken betaald verlof, mits deze worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte. Met de negen weken vanaf 1 augustus 2022 hebben partners van moeders straks in totaal vijftien weken betaald verlof. Het ouderschapsverlof is naast het zwangerschaps- en bevallingsverlof, zodat moeders dit verlof straks ook kunnen opnemen.


Maaike Wetting over werkgevers in Coronatijd

Maaike Wetting was te gast in de digitale netwerksessie van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. Aan bod kwamen vragen over ondernemen in Coronatijd. Mag je een werknemer verplichten zich te laten testen op Corona? Moet een werknemer vakantiedagen opnemen als hij/zij in quarantaine moet? Weet u het antwoord? Kijk het hier terug.