Dit is de privacyverklaring van Wetting & De Roode Advocaten, gevestigd aan de Zijlbaan 28c, 2352 BN te Leiderdorp. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die relevant zijn voor de uitvoering van onze diensten alsmede de personen die contact met ons hebben.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op het moment dat u het contactformulier op onze website invult, telefonisch contact met ons opneemt en aan ons de opdracht verstrekt om uw belangen te behartigen, zullen wij de volgende gegevens van u verwerken:

  • Naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s)
  • De door u verstrekte gegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Als advocaat/mediator/bijzondere curator hebben wij de door u verstrekte gegevens nodig om de door u gegeven opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen wij gegevens van andere betrokkenen te verwerken, de wederpartij en eventuele overige derden, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in de uitoefening van hun rechten. Zonder voornoemde gegevens zijn wij niet in staat om de door u gegeven opdracht uit te voeren.

In sommige gevallen kan het zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Met het ondertekenen van de mediationovereenkomst en/of het geven van de opdracht, geeft u toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. U heeft het recht deze toestemming weer in te trekken. Wij kunnen dan geen gegevens meer van u verwerken. Vanaf dat moment kunnen wij geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier onmiddellijk worden gesloten.

De door u verstrekte gegevens zullen wij tevens gebruiken om onze werkzaamheden aan u te kunnen factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst van opdracht die u met ons sluit, te kunnen uitvoeren.

De door ons verwerkte contactgegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen om bijvoorbeeld een vraag van u te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens ook om een gerechtvaardigd belang te kunnen behartigen waaronder de belangen van onze cliënten, maar ook het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Uw e-mailadres gebruiken wij tevens om u na afloop van de door u verstrekte opdracht een evaluatieformulier te sturen teneinde beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in een digitaal dossier dat wij hebben ondergebracht bij onze ICT provider. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin dezelfde eisen worden gesteld aan deze partij ten aanzien van de veiligheid en vertrouwelijkheid als aan ons worden gesteld op grond van de AVG.

Voor de uitvoering van berekeningen in het kader van kinderalimentatie, partneralimentatie etc. worden persoonsgegevens verwerkt in een digitaal rekenprogramma dat wij afnemen van de provider. Met deze provider hebben wij eveneens een verwerkersovereenkomst met vergelijkbare condities gesloten.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen welke maatregelen wij tevens van de door ons ingeschakelde providers verlangen.

Wij verstrekken uw gegevens niet verder aan derden, tenzij wij daartoe op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn.

Indien u een klacht tegen de advocaat/mediator/bijzondere curator indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de betreffende klachtencommissies van de advocatuur en/of van de mediators en/of de privacytoezichthouder.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren onze dossiers met de daarin opgenomen persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doelen te realiseren en aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Voor de meeste persoonsgegevens geldt dat wij deze in ieder geval bewaren voor de uitvoering van de overeenkomst met u, het innen van een vordering en het afhandelen van geschillen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de door ons behandelde dossiers.

Onze administratie waaronder de facturen zullen wij gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar bewaren om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Nadat wij deugdelijk hebben kunnen controleren dat u degene bent die u zegt wie u bent, kunt u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens krijgen. U heeft tevens het recht op wijziging van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegens verwerking van persoonsgegevens. Ten slotte heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, mits deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

In het geval van klachten en/of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@wettingenderoode.nl.

Deze privacyverklaring kunnen wij op elk moment wijzigen wanneer er iets wijzigt in de toepasselijke wet- en/of regelgeving. Op onze website zullen wij steeds de meest actuele versie plaatsen.