Arbeidsmediation

Stel een werknemer is arbeidsongeschikt. Het is niet duidelijk waarom, maar de bedrijfsarts heeft aangegeven dat er sprake is van een arbeidsconflict. Hij adviseert om met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet onder begeleiding van een derde. In deze situatie kan mediation een uitkomst bieden om het conflict open te leggen en daarover tot een oplossing te komen.

Een ander voorbeeld is wanneer de re-integratie van een werknemer vastloopt waardoor een impasse ontstaat. De werknemer kan zich niet vinden in de voorstellen en de werkgever begrijpt niet waarom de werknemer zich niet wil inzetten voor de re-integratie. Ook als een bedrijfsarts, al dan niet expliciet, mediation adviseert, kan dit bij uitstek een instrument zijn om het proces weer vlot te trekken. Als de communicatie tussen de werkgever en de werknemer vastloopt, kan dit door middel van mediation weer worden herstart.

Als de samenwerking tussen een leidinggevende of een collega niet goed loopt en een conflict op de loer ligt of al is ontstaan, heeft de werkgever de plicht om hiervoor naar een oplossing te zoeken. Mediation is dan een goed instrument om ervoor te zorgen dat de communicatie herstelt en de samenwerking weer beter verloopt. Maar de oplossing kan ook zijn dat een van de conflictpartijen een andere rol binnen de organisatie krijgt.

Ten slotte kan mediation ook worden ingezet bij een arbeidsconflict. Denk hierbij aan een conflict over het functioneren, over herplaatsingen, wijzigingen in de functie of taken, wijzigingen in de structuur van de organisatie of een verstoring in de arbeidsverhouding. Veel arbeidsconflicten blijven vaak lang sluimeren. Men probeert het conflict te vermijden, met als risico dat onderhuids spanningen verder oplopen. Het vroegtijdig inzetten op conflicthantering kan langdurige conflicten met afname van de productiviteit en werkplezier tot gevolg, voorkomen.

Maaike Wetting is naast mediator ook arbeidsrechtadvocaat en heeft daarom ook kennis en ervaring met de juridische kanten van deze processen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.


Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Het is een schriftelijke overeenkomst die aan het begin van de mediation wordt ondertekend door zowel de partijen als de mediator. Hierin staan de “spelregels” en afspraken waaronder de mediation plaats moet vinden. Denk hierbij aan de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid. Zonder deze voorwaarden kan er geen mediation plaatsvinden. Alleen onder deze omstandigheden kan namelijk het optimale resultaat worden bereikt en tot een houdbare oplossing worden gekomen. De belangrijkste afspraken in de mediation zijn:

Vrijwilligheid

De basis van mediation is dat alle deelnemers, zowel de conflictpartijen als de mediator, vrijwillig deelnemen aan de mediation. Dit zal ook altijd aan het begin van de mediation worden gevraagd. Als iemand zich gedwongen voelt dan zal de mediation weinig kans van slagen hebben. Er zal dan immers altijd een zekere terughoudendheid zijn om alles ter tafel te brengen en daarmee tot de kern van het conflict te kunnen komen. De vrijwilligheid brengt ook met zich mee dat iedere partij op elk moment kan stoppen. Ook de mediator kan daartoe besluiten. Daarbij is degene die wil stoppen niet verplicht aan te geven waarom.

Vertrouwelijkheid

Een tweede belangrijk onderwerp is vertrouwelijkheid. Tevoren wordt met elkaar afgesproken dat alles kan worden gezegd tijdens de mediation zonder dat een van de partijen daar later op wordt aangesproken. Uiteraard gelden wel normale omgangsnormen en is het niet de bedoeling dat de partijen elkaar uitschelden of op een andere manier onheus bejegenen. Deze vertrouwelijkheid moet ervoor zorgen dat er geen belemmeringen zijn voor de partijen om zich open op te stellen en in alle vrijheid te onderzoeken waar de mogelijke oplossing kan zitten. De vertrouwelijkheid is expliciet opgenomen in de mediationovereenkomst.

Geheimhouding

Alles wat wordt gezegd tijdens en onder de vlag van mediation, valt onder de afspraken van geheimhouding die de conflictpartijen voorafgaand maken. Niets van wat er tijdens de mediation wordt besproken, kan naar buiten worden gebracht. Als er eventuele juridische procedures lopen, worden deze tijdelijk gestaakt en kan geen der partijen een beroep doen op wat er tijdens de mediation wordt gezegd. Deze geheimhouding werkt ook door na afloop van de mediation. Een partij kan niet in een latere procedure alsnog gebruik maken van hetgeen in mediation is besproken. Dit kan anders zijn als de partijen daar zelf tijdens de mediation andere afspraken over maken.

Kosten

Wie de kosten van de mediation betaalt, wordt ook in de mediationovereenkomst opgenomen. Dat kunnen ook beide partijen zijn. Meestal duurt een mediationgesprek 1,5 tot twee uur. Het aantal gesprekken tot nodig is om tot een oplossing te komen ligt tussen de twee en vijf. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de complexiteit van het geschil.

Afsluiting

Een geslaagde mediation wordt afgesloten met een getekende (vaststellings)overeenkomst. Hierin staan de afspraken die door de partijen zijn gemaakt. Afspraken over de oplossing van het geschil maar ook vaak afspraken over hoe partijen verder gaan in de toekomst. Pas als deze overeenkomst getekend is, kunnen de partijen elkaar aan die afspraken houden.


Mediation bij echtscheiding

Als advocaat/mediator begeleidt Lorien partijen die samen de zaken rondom de echtscheiding/geregistreerd partnerschap/verbreking relatie of beëindiging samenwoning willen regelen. Denk dan aan een ouderschapsplan en een (echtscheidings)convenant.

Met haar kennis en ervaring als familierecht advocaat zal zij partijen op objectieve wijze informeren over de wettelijke regels.

Voordeel rol advocaat en mediator

Het voordeel voor partijen is dat zij naast de mediation ook de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap kan indienen bij de rechtbank, aangezien zij dat laatste stuk kan oppakken als advocaat. Dat is de meerwaarde van haar dubbele functie. Zij kan partijen op deze wijze volledig begeleiden in hun echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap.

Werkwijze

Eerst zal er een vrijblijvend intakegesprek plaatsvinden waarvan de eerste 30 minuten gratis zijn. Indien partijen na deze 30 minuten direct besluiten te willen verder gaan, pakken we gelijk door en gaan aan de slag. Er zal een mediationovereenkomst worden ondertekend. Gemiddeld zijn er vier mediations nodig  om alles te bespreken.

Als er kinderen betrokken zijn, gaat de voorkeur ernaar uit om te starten met het opstellen van een ouderschapsplan. Aan de hand van een recent model lopen we alle onderdelen in het ouderschapsplan langs en bespreken we onder andere de kinderalimentatie, de zorgregeling en belangrijke afspraken omtrent de kinderen. Lorien kan een alimentatieberekening maken en het wettelijke stelstel toelichten.

Vervolgens gaan we over tot de zogenoemde verdeling van de boedel of de afwikkelingen van de huwelijkse voorwaarden,wat wordt vastgelegd in een (echtscheidings)convenant. Ook weer aan de hand van een recent model gaan we alle zaken langs die van belang kunnen zijn bij een echtscheiding/geregistreerd partnerschap/verbreking relatie of beëindiging samenwoning en welke zaken wel en niet van toepassing zijn op de situatie van partijen. Dit vraagt maatwerk. Als het nodig is, wordt er fiscaal advies ingewonnen bij een samenwerkende relatie om tot een zo goed mogelijk convenant te komen.

Procedure bij rechtbank

Als partijen zowel het ouderschapsplan als het convenant hebben ondertekend zal Lorien een verzoekschrift tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. Eventuele deelafspraken kunnen ook worden opgenomen in een overeenkomst en uiteindelijk in een beschikking van de rechtbank.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek van 30 minuten met Lorien.