Internationale scheiding/ kwesties

Steeds vaker krijgen we te maken met scheidingssituaties met een internationaal aspect, maar ook de zogenoemde nevenvoorzieningen zoals alimentatie, de zorgregeling of de verdeling van de boedel hebben dan een internationaal karakter. Onze samenleving is immers multicultureel van aard.

Complexiteit wetgeving

Alleen al de vele Verordeningen binnen de Europese Unie geven aan dat het juridisch steeds ingewikkelder wordt. Het is van belang in dit soort situaties waarbij verschillende nationaliteiten aan de orde zijn, te bepalen welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van het verzoek en welk recht van welk land van toepassing is.


Jeugdbeschermingszaken

De ontwikkeling van een kind kan door problemen in een gezin in gevaar komen. Een kind kan dan onder toezicht worden gesteld. Vaak is er al vrijwillige hulpverlening aan vooraf gegaan.

Dwangkader

Ondertoezichtstelling (OTS) is een dwangkader waarbij er door de rechtbank een jeugdwerker vanuit de jeugdzorg wordt benoemd om het kind en het gezin de nodige hulpverlening te bieden. De ouder moet de hulp en ondersteuning van deze jeugdwerker bij de opvoeding van het kind accepteren.

Schriftelijke aanwijzing

De jeugdwerker kan anders een schriftelijke aanwijzing geven of het kan zelfs leiden tot een gezag beëindigende maatregel. De ouder houdt wel het gezag over het kind. De ouder blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De jeugdwerker begeleidt daarbij verplicht de ouder. Het doel van de OTS is dat de ouder na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan oppakken.

Uithuisplaatsing

Soms is een uit huisplaatsing van het kind noodzakelijk gezien de ernst van de situatie. De veiligheid van het kind is dan vaak in het geding. Juridische bijstand is dan nodig om bijvoorbeeld verweer te voeren tegen de grondslag van de uithuisplaatsing of kritisch te kijken naar de voortgang en terugplaatsing.


Afstammingskwesties

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder. Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden. Denk hierbij ook aan lesbische en homostellen met kinderen.

Erkenning en ontkenning

Indien de vader zijn kind wil erkennen, maar moeder geeft hiervoor geen toestemming, dan kan de vader de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming van erkenning van zijn kind. Ook kan er verzocht worden om ontkenning van het ouderschap als een kind is geboren tijdens een huwelijk maar die ouder niet de biologische ouder is. Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap is ook mogelijk middels bijvoorbeeld een DNA test. Draagmoederschap brengt ook afstammingskwesties met zich mee. De wet biedt verschillende mogelijkheden in het afstammingsrecht.

Voor het wijzigen van de voor- en/of achternaam bent u ook op het juiste adres bij ons.


Gezagskwesties

Het ouderlijk gezag bestaat uit het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van ouders ten opzichte van de persoon en het vermogen van het kind. Het ouderlijk gezag eindigt door het meerderjarig worden van het kind, het overlijden van de ouder(s) of het beëindigen van het gezag van de ouder(s).

Discussie

Ouders kunnen, nadat zij uit elkaar zijn gegaan, een discussie met elkaar krijgen over bepaalde gezagskwesties. Een ouder kan redenen hebben om niet langer samen met de andere ouder het gezag (het gezamenlijk gezag) te willen uitoefenen. Maar de meeste gezagskwesties bestaan uit verzoeken van vervangende toestemming van de rechtbank omdat ouders er samen niet uitkomen over bijvoorbeeld toestemming voor vakantie in het buitenland, het aanvragen van een paspoort, toestemming voor verhuizing, schoolkeuze, vaccinatie.


Vaststellen zorgregeling met kinderen na echtscheiding of verbreking relatie

De verdeling van de zorgtaken voor de kinderen van de ouders en de afspraken over wanneer de kinderen bij welke ouders zijn, zijn van groot belang om vast te leggen. Het is immers voor kinderen maar ook voor de ouders, heel vervelend als er onduidelijkheden zijn over deze onderwerpen en als gevolg daarvan discussies ontstaan.

Afspraken maken en wijzigen

Helaas is discussie niet altijd te voorkomen. Van belang is in ieder geval om de afspraken goed vast te leggen in het ouderschapsplan. Door de loop van de tijd kunnen er echter dingen wijzigen waardoor aanpassing van de zorgregeling nodig is. Alleen al het ouder worden van de kinderen brengt veranderingen met zich mee. Maar denk ook aan het ontstaan van een nieuw gezin bij één van de ouders wat een andere dynamiek met zich mee kan brengen.

Afspraken omtrent de vakanties en feestdagen vallen ook onder de zorgregeling.


Verdeling na samenwoning/ samenlevingscontract

Net als bij een beëindiging van een huwelijk zullen er bij een beëindiging van een relatie veel dezelfde onderwerpen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ouderschapsplan, maar ook het verdelen en verrekenen van de boedel.

Verschil samenlevingscontract en niets te hebben vastgelegd

Als er een samenlevingscontract is opgesteld, zal er moeten worden gekeken wat daarin is afgesproken. Is er niets geregeld tussen de partners dan zal het zogenoemde algemene vermogensrecht van toepassing zijn voor de verdeling van de boedel. Dit is andere wetgeving dan bij een echtscheiding. Het is daarom altijd goed om bij een duurzame relatie en/of samenwoning zaken vast te leggen, zodat de bedoeling van partners duidelijk is en je niet hoeft terug te vallen op de wet.


Kinderalimentatie en/of partneralimentatie

Een alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige ex-partner aan de minst draagkrachtige ex-partner betaald wordt of door een ouder voor een minderjarig kind wordt betaald aan de andere ouder.

Jong meerderjarig

In de leeftijd van 18 tot 21 jaar is een kind jong meerderjarig en dient de alimentatie aan het kind zelf te worden betaald. Ook een jong meerderjarig kind heeft behoefte aan een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud volgens de wet.

Meerderjarigheid

Vanaf 21 jaar is een kind meerderjarig en volgens de wet is de ouder dan niet meer onderhoudsplichtig. Wel worden hierover toch nog vaak afspraken gemaakt tussen ouders. Er wordt op basis van de behoefte en draagkracht een alimentatieberekening gemaakt.

Partneralimentatie

Voor partneralimentatie wordt de behoefte berekend op basis van de welstand tijdens het huwelijk. Uitgangspunt hierbij is dat de welvaart die tijdens het huwelijk bestond ook na scheiding zoveel mogelijk blijft bestaan. Bij kinderalimentatie is de maandelijkse behoefte van een kind afhankelijk van het netto gezinsinkomen van de ouders  toen zij nog samen waren.

Draagkracht/behoefte

Draagkracht is een term die wordt gebruikt in bij het berekenen van de alimentatie. Hiermee wordt aangegeven wat de alimentatieplichtige maximaal kan (niet: moet) betalen als alimentatie. In de berekeningen wordt eerst gekeken naar de behoefte.

alimentatieberekening en trema-normen

De advocatuur, het Landelijk Bureau voor Inning van Onderhoudsbijdrage (LBIO), en de rechters werken met alimentatie programma’s welke zijn gebaseerd op de Trema normen om alimentatie te berekenen. Dit zijn richtlijnen die zij moeten toepassen. Uiteraard geldt wel dat elke alimentatieberekening maatwerk vraagt. Zeker bij samengestelde gezinnen is de alimentatieberekening niet eenvoudig.


Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. Hierin staan alle afspraken die jullie hebben gemaakt over de echtscheiding. Daarbij is ook van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook is zo’n overeenkomst nodig bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Onderwerpen

De onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt in een echtscheidingsconvenant zijn bijvoorbeeld partneralimentatie, de verdeling van de gezamenlijke huur of koopwoning, verdeling (van de saldi) van de bankrekeningen en spaarrekeningen en beleggingen, lijfrentes of andere polissen, fiscale afspraken, verdeling pensioen rechten, verdeling van schulden.

Deskundig advies

Het is van groot belang dat in het echtscheidingsconvenant de afspraken duidelijk worden omschreven, zodat er later geen discussie over kan ontstaan. Het is belangrijk om u hierbij goed te laten adviseren. Dit voorkomt gedoe later. Er kunnen ook andere deskundigen worden betrokken voor advies. Denk dan bijvoorbeeld aan een belastingadviseur, hypotheekadviseur en notaris.


Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken  maken over de kinderen voor na de echtscheiding. Zaken zoals het gezag, de kosten van de kinderen, de zorgregeling en afspraken over de opvoeding en de wijze waarop ouders met elkaar over de kinderen zullen communiceren worden opgenomen in een ouderschapsplan. Kinderen worden vanaf een bepaalde leeftijd betrokken bij dit ouderschapsplan.

Verplichting ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht bij een echtscheiding en een ontbinding geregistreerd partnerschap. Het ouderschapsplan wordt gehecht aan de echtscheidingsbeschikking. Als het onverhoopt niet lukt om als ouders het eens te worden over een ouderschapsplan, zal de rechter in elk geval een zorgregeling en kinderalimentatie vast leggen in een rechterlijke uitspraak.

Voor samenwoners met kinderen is een ouderschapsplan niet verplicht maar wel gebruikelijk. Het kan immers goed helpen om na de verbreking toch op een goede manier samen voor de kinderen te kunnen blijven zorgen.


Ontbinding geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij de partners een akte laten registreren bij de gemeente. Die akte kunnen de partners zelf maken of laten maken door een notaris. Voor de wet staat het partnerschap gelijk aan een huwelijk.

Net als bij het huwelijk worden er door de wet dan automatisch een aantal zaken geregeld zoals alimentatie en erfrecht.

Verschil met een huwelijk is bijvoorbeeld dat het geregistreerde partnerschap kan worden beëindigd bij een notaris of advocaat. Maar als er minderjarige kinderen zijn of als partijen het niet met elkaar eens zijn, zal de rechter net als bij een echtscheiding de ontbinding via een uitspraak doen.

Verder zullen er dezelfde onderwerpen van belang zijn als bij een echtscheiding.