Nieuwe maatregelen, maar ook nieuwe steunmaatregelen.

Met de aankondiging van de ministers van afgelopen maandag tot aanscherping van de maatregelen, kwam niet lang daarna ook de aankondiging van de nieuwe financiële maatregelen.

Zo zal vanaf heden tot 1 juli 2021 een derde NOW-regeling van toepassing zijn. De regeling wordt opgedeeld in drie tranches, met elk zijn eigen voorwaarden. Het doel is afbouw; afbouw van de financiële ondersteuning en de werkgevers langzaam toe laten gaan naar een nieuw economisch klimaat. Daarnaast is het ook de bedoeling, met het grotere geheel waar deze NOW 3.0 deel van uitmaakt; het Steun- en herstelpakket, de werknemers zo veel als mogelijk aan het werk te houden. Waar ontslagen vallen, zullen werkgevers zich moeten inspannen om de werknemers van werk-naar-werk te begeleiden. Maar ook wordt ingezet op omscholing en loopbaanadvies.

De drie tranches bevatten niet direct meer een boete/terugbetaling van de ontvangen subsidie wanneer blijkt dat de loonsom in de periode waarover de subsidie wordt verstrekt, lager is geworden. Denk daarbij aan ontslag, maar ook een loonoffer dat van werknemers kan worden gevraagd. Het besef is ingedaald dat verlies aan werkgelegenheid onvermijdelijk is en daar geen straf op moet staan.

De details in het kort. In de (derde) tranche van 1 oktober 2020 – 31 december 2020 mag de loonsom maximaal 10% dalen, in de tranche van 1 januari 2021 – 31 maart 2021 (vierde tranche) is een daling van 15% van de loonsom toegestaan zonder terugbetalingsplicht van de subsidie en in laatste tranche van 1 april 2021 – 30 juni 2021 geldt een maximale daling van 20%. Is de loonsom meer gedaald dan deze percentages, dan zal het meerdere moeten worden terugbetaald. De hoogte van de subsidie daalt ook met de tranches. 80% in de derde tranche, 70% in de vierde en 60% in de laatste.

Om in aanmerking te komen voor de NOW regeling gold steeds een minimaal omzetverlies van 20%. Dat gaat vanaf de vierde tranche omhoog naar 30%.

De voorwaarde uit NOW 2.0 bestaande uit een verbod op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen was opgenomen, blijft ook in NOW 3.0 staan. De maand juni 2020 zal als referentiemaand gaan gelden, maar vanaf 1 april 2021 geldt niet meer de maximale kop van € 9.691,- per maand, maar een maximum dat aansluit bij het maximum dagloon van de WW (€ 4.845,- per maand).

Verder geldt de boete van 5% op het subsidiebedrag wanneer de werkgever bij grote bedrijfseconomische ontslagen geen overeenstemming bereikt met de vakbonden/werknemersvertegenwoordigingen, in NOW 3.0 niet meer. Daar tegenover staat dat de minister heeft aangekondigd dat eenzelfde boete wel kan worden toegepast, wanneer de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag van een werknemer geen contact heeft opgenomen met het UWV om te bezien of het UWV de werkgever kan ondersteunen bij het begeleiden van werk naar werk van de werknemer. Of een telefoontje met de UWV telefoon NOW dan echt het bewijs is van de inspanningsverplichting die de werkgever in deze NOW 3.0 heeft, is nog wat onduidelijk.

De aanvraag voor de derde tranche (1 oktober 2020 – 31 december 2020) kan hoogstwaarschijnlijk vanaf 16 november worden aangevraagd. Het loket is dan wel maar voor vier weken open, dus zorg dat u goed voorbereid bent. Een versobering van de maatregelen is ingezet. Laten we hopen dat het ook aansluit bij de werkelijkheid en we over niet al te lange tijd met het opkrabbelen kunnen beginnen.