Artikel 1 Algemeen

 1. Wetting & de Roode Advocaten is een maatschap, gevestigd in Leiderdorp.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Wetting & de Roode Advocaten zijn verstrekt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 3. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van het bepaalde in de artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven), geacht uitsluitend te zijn verstrekt, en te zijn aanvaardt door Wetting & de Roode Advocaten.
 4. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten en/of van de MFN maken deel uit van de overeenkomst van opdracht. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 5. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Wetting & de Roode Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf met de cliënt overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wetting & de Roode Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 2 Honorarium en declaratie

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium in beginsel worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Wetting & de Roode Advocaten vast te stellen uurtarieven. Alle bedragen zijn exclusief verschotten en BTW.
 2. Wetting & de Roode Advocaten brengt geen kantoorkosten in rekening.
 3. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal in beginsel maandelijks (achteraf) aan de cliënt in rekening worden gebracht. Fixed Prices kunnen (deels) vooraf in rekening worden gebracht.
 4. Wetting & de Roode Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen alvorens met de werkzaamheden voor de cliënt wordt aangevangen. De hoogte van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 5. Naast het honorarium kan de cliënt aan Wetting & de Roode Advocaten verschotten verschuldigd zijn in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënte betaalt. De verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskoten en kosten van uittreksels uit openbare registers. De verschotten worden vooraf in rekening gebracht.

 

Artikel 3 Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten van opdracht die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) (rvr.org) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de opdracht bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De client is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.
 3. Mocht, indien gesubsidieerde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zal de cliënt het volledige honorarium van de verrichte werkzaamheden met terugwerkende kracht alsnog dienen te voldoen aan Wetting & de Roode Advocaten.
 4. Indien tussentijds of bij een volgende opdracht de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 5. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 6. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
 7. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van de aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum aan Wetting & de Roode Advocaten plaats te vinden.
 2. De cliënt is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van declaraties van Wetting & de Roode Advocaten op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.
 3. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is Wetting & de Roode Advocaten gerechtigd over het opeisbare bedrage de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5%, in rekening te brengen, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 4. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Wetting & de Roode Advocaten instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd.
 5. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Wetting & de Roode Advocaten na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,- bedragen.
 6. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Wetting & de Roode Advocaten zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie cliënt de opdracht is aangegaan.
 7. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling heeft de betrokken advocaat, naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten.
 8. Wetting & de Roode Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Wetting & de Roode Advocaten voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Wetting & de Roode Advocaten te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 2. Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 3. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000.-.
 4. Wetting & de Roode Advocaten is nimmer aansprakelijk voor schade wanneer de cliënt zich ter zake van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden kan verhalen op een derde dan wel zijn eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Wetting & de Roode Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van die geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 7 Kantoorklachtenregeling

 1. In het geval van klachten en/of geschillen kan de cliënt zijn bezwaren kenbaar maken conform de kantoorklachtenregeling die te vinden is op de website wettingenderoode.nl.
 2. Indien de klacht na behandeling op grond van de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan de client zich richten tot de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechter te Den Haag in eerste aanleg is bevoegd om van enig geschil voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht en/of deze algemene voorwaarden tussen Wetting & de Roode Advocaten en de cliënt kennis te nemen. Niettemin heeft Wetting & de Roode Advocaten het recht om geschillen aan een bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de cliënt voor te leggen.